Splunk  .conf2014 Your Data Adventure

Splunk .conf2014 Your Data Adventure

เวียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วกับงานประชุมดีๆที่จัดขึ้นโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมไอทีในด้านการผลิต การจัดการ และการให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Splunk ที่งานปีนี้มาภายใต้ชื่อ .conf2014 ในหัวข้อ Your Data Adventure Read more »