ObserveIT Certified Training for Reseller

ObserveIT Certified Training for Reseller

บริษัท ซิสแวร์(ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ObserveIT ผู้นำทางด้าน ICT User Activity Session Recording. ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการตอบรับเข้าร่วมการอบรมและสอบคัดเลือกเพื่อรับประกาศนียบัตรจากทาง ObserveIT
“ObserveIT: Certified Training for Reseller” ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่าน Read more »